Aksırdığı zaman Allah'a hamdeder mi?

6- Aksırdığı zaman Allah'a hamdeder mi? (2677) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 14: Bir kimse namazda aksırdığı yahut esnediği zaman, aksıran Allah'a hamdeder mi ve esneyen şeytandan Allah'a istiazede bulunur mu?


Cevap 14: Kim namazda aksırır yahut esnerse, aksıran Allah'a hamdeder, bu konuda rivayet gelmediği için esneyen şeytandan Allah'a istiazede bulunmaz. Namazda iken, aksırana teşmitte bulunana cevap vermez ve namazda iken, işaret hariç kendisine selam verenin selamını almaz. Zira Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen şu hadis umum ifade etmektedir: Muhakkak namazda bir meşguliyet vardır. Yine Muaviye b. el-Hakem es-Sülemi'den rivayet edildiğine göre, (Bölümün numarası 7; Page No. 31) namazda bir adama teşmitte bulununca, Peygamber (s.a.v.) kendisine şöyle buyurmuştur: Muhakkak bu namazda insan kelamı bulunması doğru olmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an kıraatıdır. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: