Ahir zamanda İsa (a.s.)'ın inmesi

Soru 3 ve 4: İsa (a.s.) diri ise, ahir zamanda inecek, insanlar arasında hükmedecek ve bu konuda Muhammed'in (s.a.v.) dinine mi tabi olacaktır?. Bu konuda delil nedir?. İsa ahir zamanda gönderilmeyecek ve insanlar arasında hükmetmeyecek iddiasında bulunanlara ne ile cevap verelim?.


Cevap 3 ve 4: Evet, Allah'ın nebisi Meryem oğlu İsa ahir zamanda inecek, peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) şeriatına tabi olarak insanlar arasında adaletle hükmedecek, haç'ı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve sadece İslam'ı kabul edecektir. Ehl-i kitaptan olan Yahudi ve Hristiyanların hepsi, ahir zamanda indikten sonra onun ölümünden önce ona iman edeceklerdir. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır. Allah Teala, bütün ehl-i kitabın (yahudi ve hristiyanların) İsa'nın ölümünden önce Meryem oğlu İsa (a.s.)'a iman edeceklerini haber vermiştir. Onun ineceğine işaret eden hadiste açıklaması geleceği gibi bu, İslam'a davet eden adil bir hakem olarak ahir zamanda inmesi anında olacaktır. Buradan anlaşılan mana budur. Buradaki kelam, yahudilerin İsa'ya göre durumlarını ve ona yaptıklarını açıklamak ve onu kurtarması ve düşmanlarının tuzağını reddetme konusunda Allah'ın sünnetini açıklamak için getirilmiştir. Kelamın siyakına riayet etmek ve iki zamirin merciini birleştirmek için, iki mecrur zamirin merciinin İsa (a.s.)'a dönmesi ortaya çıkmış oldu. Mütevatir derecesine ulaşan ve değişik yollardan gelen bir çok sahih hadiste, Allah Teala'nın İsa'yı semaya yükselttiği ve ahir zamanda adil bir hakem olarak inip deccalı öldüreceği zikredilmektedir. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye İsa (a.s.)'ın yükseltilmesi ve ahir zamanda inmesiyle ilgili hadisleri bir çok yönden zikrettikten sonra şöyle demiştir: Bunlar, Ebu Hureyre, İbn Mesud, (Bölümün numarası 3; Page No. 308)  Osman b. Ebu'l-As, Ebu Ümame, Nüvas b. Sem'an, Abdullah b. Amr b. el-As, Mücemmi' b. Cariye ve Huzeyfe b. Üseyd (Allah onlardan razı olsun) yoluyla Allah Resulü'nden (s.a.v.) mütevatir olarak rivayet edilen hadislerdir. Bu hadislerde 0nun inişinin şekli ve mekanına işaret vardır .. .Ebu Hureyre'nin peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiği hadis, bu hadislerden biridir ki, şöyle buyurmuştur: Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlunun adil bir hakem olarak sizin içinize inmesi şüphesiz çok yakındır. O, kesinlikle haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. (O zaman) mal o kadar çoğalıp artacak ki, hiç kimse mal kabul etmeyecektir. Ebu Hureyre isterseniz: Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. ayetini okuyun dedi. Bir başka rivayette peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman sizler nasıl olursunuz? Yine Sahih'te rivayet edildiğine göre Cabir b. Abdullah (Allah onlardan razı olsun) Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediğini işitmiştir: Ümmetimden bir tâife kıyamet gününe kadar hak üzere muzaffer olarak savaşmaya devam edecektir. Devamla dedi ki: İsa b. Meryem (a.s.) gökten iner, müslümanların emiri: “Gel bize namaz kıldır” der. O (Hz.İsa): "Hayır, şu ümmete Allah’ın bir ikramı olarak sizin bazınız bazılarınızın emiridir” der. Hadisler, ahir zamanda onun ineceğine, peygamberimiz'in (s.a.v.) şeriatıyla hükmedeceğine, ve yer yüzüne indiğinde, namazda ve namaz dışında bu ümmetin imamının yine bu ümmetten olacağına işaret etmektedir. Burada şüpheye yer yoktur. Onun inecek olması ve peygamber'imizle (s.a.v.) nübüvvetin son bulması arasında bir çelişki de yoktur. Zira İsa aleyhisselam yeni bir şeriatla gelmeyecektir. (Bölümün numarası 3; Page No. 309)  Önce de sonra da hüküm Allah'ındır. Dilediğini yapar ve dilediği şekilde hükmeder. Onun hükmünü sorgulayacak yoktur. O izzet ve hikmet sahibidir.


Tags: