Ahad hadisler ve itikadi konularda onlarla amel etme ve Mesih (a.s.) hakkında müslümanın inancı

(Bölümün numarası 3; Page No. 331) (6263) no'lu fetva: Soru: Muhterem hocam, ben müslüman bir genç kızım. Mesih (a.s.)'ı asma girişiminden Allah'ın kurtardığı, tabilerinden ona benzeyen birisini onun yerine asmalarından sonra, onu kendi nezdine yükselttiği ve Mesih Deccal'ı (Allah ona lanet etsin) öldürmek üzere kıyamet gününden önce yer yüzüne ineceği inancıyla büyüdüm. Fakat ben, bir kaç gün önce Kahire Üniversitesi İslam Tarihi Profesörü Ahmet Çelebi'nin "Mukaranetü'l-Edyan ve'l- İstişrak" kitabında şunu okudum: Mesih yükseltilmedi, düşmanlarının gözlerinden gizlendi, normal bir ölümle bir yerde öldü ve her hangi bir insan gibi defnolundu. İsa (a.s.)'ın Mesih Deccal'ı öldürmek üzere ahir zamanda ineceğine dair Resûlüllah'ın (s.a.v.) hadisleri, Ahad hadislerdir ve itikadi konularda onunla amel edilmez. Buradaki konu da itikadidir. Bu görüşün, Şeyh Meraği, Şeyh Şeltut, Şehid Seyyid Kutup ve benzerleri gibi bazı büyük alimlerimizin görüşü olduğunu okudum. Gerçekten bu beni şaşkına çevirdi. Gerçeği bilmediğimden benim sorum, Ahad Hadis nedir? Sahihi Buhari ve Müslim'de rivayet edilmesine rağmen, profesörün dediği gibi itikadi konularda onunla amel edilmez mi?. Mesih (a.s.) hakkında müslümanın inancı ne olmalıdır?. Size teşekkürümü takdim etmekten ve sizin himmetinizle ilmimi artırmak ve davet hizmedinde devam etmenizi dilemekten başka elimden bir şey gelmez.


Cevap: Birinci olarak: Hadis, mütevatir ve ahad diye ikiye ayrılır. Mütevatir Hadis, Yalan üzerinde birleşmeleri âdeten mümkün olmayan râvîler topluluğunun her nesilde, kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettiği, işitme veya görmeye dayanan hadistir. Ahad, bu şartlardan birinin bulunmadığı hadistir. Mütevatirle hem itikadi ve hem de feri konularda amel edilir. Fer'i konularda Ahadla amel edilmesinde icma vardır ve alimlerin iki görüşünden sahih olana göre itikadi konularda da Ahadla amel edilir. İtikadi konularda onunla amel edilmeyeceği görüşünde olanların fiilleri görüşlerine ters düşmüş olur. Akaid ve usulda kendisiyle amel olunması, bu konuda ondan zayıf olanla amel edilmesidir.İkinci olarak: İsa (a.s.) hakkında sahih inanç, peygamber'in (s.a.v.) hayırla yadettiği asırların en hayırlısı selefin inancıdır ki, İsa (a.s.) öldürülmedi, asılmadı ve ölmedi. Ancak Allah bedenen ve ruhen diri olarak Onu kendi nezdine yükseltti. Ahir zamanda inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, Muhammed'in (s.a.v.) şeriatıyla bütün insanları imana davet edecek, Yahudi ve Hristiyanlar dahil herkes ona iman edecektir. Kur'an ve rivayet olunan sahih sünnet buna delildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: