Şirk-i ekber (en büyük şirk) ile küçük şirk arasındaki fark

(Bölümün numarası 1; Page No. 744) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 745)  Şirk-i ekber (en büyük şirk). (Bölümün numarası 1; Page No. 746) Birinci soru (1653) no'lu fetvadan: Soru 1: Tanım ve hüküm açısından büyük şirkle küçük şirk arasında ne fark vardır?


Cevap 1: Büyük şirk: İnsanın; Allah'ın kendisini isimlendirdiği isimleri veya vasıflandırdığı sıfatları hususunda Allah'a ortak koşmasıdır. Allah te'âlâ buyurdu ki: En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Allah'a özel isimlerle başkasını isimlendirmek, ya da O'na has sıfatlarla başkalarını vasıflandırmak, O'nun isimleri hususunda eğri yola sapmaktır.(Bu sapma da) ya şiddet anında, istenmeyen bir durum ya da bir iyiliği elde etmek için , bir sıkıntılarını gidersin ya da isteklerini yerine getirsin diye güneş, ay, peygamber, melek veya bir veliye namaz kılma veya yardım isteme gibi yaklaşma yollarından birisiyle yakarışta bulunmak; Allah'a yapmaları gerekirken ölüye ya da olmayan birisine bir sıkıntılarını gidermesi ya da bir isteklerini gerçekleştirsin diye dua etmek gibi ibadet hususunda Allah'a ortak koşma (şeklindedir.) Bütün bu ve benzerleri Allah'tan başkasına ibadet etmektir, Allah'a ortak koşmaktır.Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. (Bölümün numarası 1; Page No. 747) İbadette tevhidi ifade eden ayet v.b. çoktur.Ya da ibadet, (Allah'a) yaklaşma, anlaşmazlıklarda hüküm vererek ve ayırarak veya din olarak görmese bile (hükümlerine rızayı) helal sayarak Allah'tan başka bir kanun koyucu veya kanun koyma hususunda hükmüne razı olacağı; haram ve helal kılma hususunda hükmünü din edineceği bir kanun koyucu edinerek kanun koyma hususunda (teşrî) Allah'a ortak koşma şeklindedir. Bu hususta Allah Teâlâ Yahudi ve Hıristiyanlar hakkında şöyle buyurmaktadır: (Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştuklarından münezzehtir. Allah'ın hükmünün dışındaki hükümlere rıza gösterme veya Allah'ın hükümlerinden yüz çevirip beşeri kanunlara veya kabile adetlerine meyletmek gibi hususlarda ayet ve hadisler vardır. Bu üç çeşit, yapanı ve inananı islam dininden çıkaran büyük şirktir. Öldüğünde cenâze namazı kılınmaz. Müslümanların mezârlığına defnedilmez. malına mirasçı olunmaz. Malı bilâkis hazineye kalır. Kestiği yenmez, idamının gerekliliğine hükmedilir, müslümanların yöneticisi bunu üstlenir idâmından önce tövbe etmesi istenir, tövbe ederse tövbesi kabul edilir idâm edilmez. Kendisine müslüman muamelesi yapılır. (Bölümün numarası 1; Page No. 748) Küçük şirke gelince; Büyük şirke sevkedecek ve buna düşürmeye vesile olacak şeriatın yasakladığı her türlü şey küçük şirktir. Naslarda Allah'tan başkası adına yemin etmek gibi davranışlar (küçük) şirk olarak adlandırılmıştır. Çünkü bu davranış büyük şirke götürebilecek bir davranıştır. Bu sebeple Peygamber (s.a.v.) bundan nehyetti. Peygamber (s.a.v.) in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Muhakkak Allah sizlere babalarınız adına yemin etmeyi yasaklamaktadır. Kim yemin edecek olursa, ya Allah adına yemin etsin, yahut sussun. Bilakis peygamber (s.a.v.) (Allah'tan başkası adına yemin eden kimseyi) müşrik olarak isimlendirmiştir. İbn-i Ömer (r.a.) Peygamber (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu rivayet etti: Allah'tan başkasına yemin eden kimse şirk koşmuştur. Bu hadisi Ahmed, Tirmizi, Hâkim iyi bir isnadla rivayet etmişlerdir. Çünkü Allah'tan başkası adına yemin etmek Allah'tan başkalarına saygı gösterme hususunda sınırı aşmaktır. Allah'tan başkası adına yemin ederek saygı göstermek büyük şirkle sonuçlanır. (Bölümün numarası 1; Page No. 749) (Şu örnekler de) aynı şekilde küçük şirk örneklerindendir: Müslümanların çoğunun ağzından dökülen: Allah ve sen dilersen, Allah ve sen olmasaydın, v.b. (sözler). Peygamber (s.a.v.) bundan kesinlikle menetmiştir. Olayların oluşumunda ve gerçekleşmesinin istenmesi hususunda Allah'a ortak koşarak büyük şirke yol açan sebebi önlemek için anılan sözlerden " Bir olan Allah dilerse-ya da- Allah dilerse sonra sen de dilersen" şeklindeki ifadeleri söylemeye yönlendirdi: (Küçük şirk olarak değerlendirilecek) manada söyleyegeldikleri sözler: Allah'a ve sana tevekkül ettim ; Eğer horozun sesi ya da ördeğin sesi olmasaydı eşyalar çalınmıştı. Benzer örnekler: insanlar görsünler diye namazı uzatması veya Kur'an okurken ya da zikir yaparken insanlar duysun ve onu övsünler diye sesini yükseltmesi gibi ibadet ve ibadet sözlerinde biraz gösteriş yapmak. İmam Ahmed, hasen bir rivayetle Mahmud b. Mahmud b. Lübeyd (r.a)'dan rivayet ederek buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirktir : riyâdır (gösteriştir). Ama riyasız bir şekilde ibadetin aslını (özünü) îfa etmiyorsa, riya olmadan namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, Allah'ı anmıyor ve Kur'an okumuyorsa o kimse büyük şirk koşan müşrik olur. Bu kimse, Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu münafıklardan birisi olur: Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler.(142)Bunların arasında bocalayıp durmaktalar; ne onlara (bağlanıyorlar) ne bunlara. Ayet ...sözüne kadar Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.(145)Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini (ibadetlerini) yalnız onun için yapanlar başkadır. İşte bunlar (gerçekte) müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükâfat verecektir. Bir kudsî hadiste Allah (c.c.) onlarla ilgili olarak doğru söylemiştir: Ben ortakların şirkten en müstağnî olanıyım. Kim bir amel yapar, buna benden başkasını da ortak kılarsa, onu ortağıyla başbaşa bırakırım. Bu hadisi, Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Küçük şirke düşen kimse islamdan çıkmaz, ama bu büyük şirkten sonra en büyük günahlardandır. Bu nedenle Abdullah b. Mesud buyurdu ki: (Bölümün numarası 1; Page No. 750) Benim için yalan yere Allah adına yemin etmek doğru yere başkası adına yemin etmekten daha iyidir. Bunun üzerine hüküm olarak o kişiye müslüman muamelesi yapılır, ailesi mirasına mirasçı olur, şer'i hükümlere göre o da mirasçı olabileceği kimselere mirasçı olur, öldüğünde cenâze namazı kılınır, müslümanlar mezarlığına defnedilir, kestiği yenilir v.s. gibi islam hükümleri (uygulanır.) Cehenneme atılırsa diğer büyük günah sahiplerinde olduğu gibi Ehl-i Sünnete göre, -Harici ve Mutezileye aykırı olarak- ateşte ebedi kalmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: