Şianın İmamiye Fırkasının İslamdaki Hükmü ve Aslı

Üçüncü soru, (9420) no'lu fetvadan: Soru 3: İmamiye şiası fırkası İslam dinine mensup mudur?. Bu yolu kim seçti? Çünkü onlar (yani Şia) kendilerini Ali efendimize (Bölümün numarası 2; Page No. 378) (r.a.) nisbet etmektedirler. Aynı şekilde Şiilik İslam'a mensup değilse, İslamla Şiilik arasındaki ihtilaf (fark) nedir?. Zat-ı âlilerinizden özellikle Şiilik ve onların akideleri ve islamda icad edilmiş farklı fırkalarla ilgili olarak sahih delillerle birlikte tatmin edici yeterli bir açıklama istiyorum.


Cevap 3: İmamiyye şiası mezhebi temelleri ve detayları itibariyle İslamda uydurulmuş bir mezheptir. İbn Teymiye'nin (el-Hututu'l-Arîda, Muhtasaru't-Tuhfeti'l-İsna Aşeriye ve Minhacü's-Sünne) kitaplarına müracat etmeni tavsiye ederiz. Bu kitaplarda onların bidatlarıyla ilgili çok açıklama vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: