Şia akidesi ile ilgili tafsilatlı bilgi veren âlimlerin kitaplarına yönlendirme

(Bölümün numarası 2; Page No. 374) Birinci soru, (7308) no'lu fetvadan: Soru 1: İmkanlar ölçüsünde Şia akidesi nedir (bilgi veriniz)?


Cevap 1:Şiilik; içlerinde çok hata yapan (aşırı) olanlar ve az hata yapan gurupları olan (bir akımdır). Sana bu konuda şianın bütün fırkalarını ve herbir fırkanın akidesini detaylı olarak anlatan âlimlerden Ebu'l-Hasan el-Eş'arinin [Makalatü'l-İslamiyyin] kitabı, Şeyhü'l-İslam İbn Teymiyye'nin Minhacü's-Sünne kitabı, Abdülkahir Bağdadî'nin El-fark beyne'l-Firak adlı kitabı, Şehristani'nin el-Milel ve'n Nihal kitabı İbn Hazm'ın Muhtasarü't Tühfetü'l-isna Aşeriyye adlı kitabı v.b. kitapları onların akideleriyle alakalı geniş bilgi için okumayı tavsiye ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: