Ölülerinizin iyiliklerini zikredin! hadisinin sıhhati

(Bölümün numarası 3; Page No. 40) (9102) no'lu fetva: Soru: Bir hocamız var. Kendisi din âlimi. Bazı meclislerde "Bütün ölülerimizi anın, zikredin! Ama Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunu kutlamak bidattir. Resûlullah (s.a.v.) "Ölülerinizi hayırla anın!" buyuruyor." diyor. Bu Hz. Peygamber'den (sav) gelmiş bir hadis midir? Bu tür meclislerin hükmü nedir?


Cevap: Öncelikle; hadisin metni bu zikredildiği şekilde değildir. Ebû Davud, Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, İbn Ömer'den (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: Ölülerinizin iyiliklerini söyleyin ve kötülüklerini zikretmekten uzak durun. Fakat bu hadis sahih değildir. Çünkü senedinde İmran b. Enes el-Mekki bulunmaktadır ki onun hakkında Buhari "münkeru'l-hadis" demiştir. el-'Ukaylî de "lâ yutâbeu alâ hadîsihî (başka raviler tarafından rivayet edilmemiştir)" demiştir.İkinci olarak: bu hadis sahih olsa bile Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumu münasebetiyle kutlama yapmaya ve bu maksatla bir araya toplanılmasına dair delalet içermez. Bilakis Hz. Peygamber'in ve diğer müslümanların, şeriatın belirlediği müstesna olmak üzere her zaman ve mekanda mutlaka hayırla ve iyilikle anılmasına delalet etmektedir. Genel olarak bütün müslümanlar hakkında bu şekilde davranmak emredilmiştir. Özel olarak da Hz. Peygamber (s.a.v.) için, ezanda, kamette, bunların sonrasında, namazdaki tahıyyatta, cuma hutbelerinde ve sair yerlerde isminin anıldığı her durumda, özel bir gün veya gece tahsis etmeksizin ve bir araya toplanmaksızın yapılması emredilmiştir. (Bölümün numarası 3; Page No. 41) Bu nedenle ne raşid halifeler ne de sahabe (r.a.) böyle bir amaçla bir araya tolanmıştır ki o insanlar şeriatı en iyi tanıyan, şeriatın naslarını, maksatlarını ve bizden neyi talep ettiğini en iyi bilen, şeriata uygun yaşamaya, Resûlullah'ın (s.a.v.) haklarını yerine getirmeye bize nazaran en fazla titizlik gösteren kimselerdir. En hayırlı uygulama onların uygulamasıdır. Buna göre mevlit kutlamaları, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ve ashabın uygulamalarına muhalif olduğundan dolayı dinde sonradan ihdas edilmiş bir bidattir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: