Çağdaş Şia'nın Hükmü

Beşinci soru, (8187) no'lu fetvadan: Soru 5: Günümüz Şia'sının hepsi kafir midir yoksa sadece imamları mı kafirdir?


Cevap 5: Günümüz Şia'sının çok fırkaları vardır. Onlar hakkındaki hükümlerle ilgili tafsilatlı bilgi için çağdaş fırkalardan bahseden kitapları oku. Bu konuda şu : [Muhtasarü't-Tuhfetü'l-İsna Aşeriye], Muhibbü'd-Dîn el-Hatib'in (Bölümün numarası 2; Page No. 375) (el-Hututu'l Arîda) kitabını, İbn Teymiyye'nin (Minhacü's-Sünne) kitabını, ve Zehebî'nin (el-Münteka) isimli kitaplarını oku. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: