Tambayoyin Bitar hukunce-hukuncen tsarki a cikin hotuna

Tambayoyin Bitar hukunce-hukuncen tsarki a cikin hotuna
1085