نماز جماعت

2374

حكم نماز جماعت

شرع شريف به مردانيكه توانائى دارند امر كرده تا نماز را به جماعت اداء كنند، وبه كسانيكه جماعت را ترك ميكنند، هشدار داده است، ونبى اكرم (صلى الله عليه وسلم) به سوزانيدن كسانيكه به جماعت حضور نمى يابند عزم داشته، ونيز نبى اكرم ﷺ براى نابينا اجازه ترك جماعت را نداده است، ودليل بر آن :

1 - فرمودهء خداوند در مورد نماز خوف است: " اگر در ميان آنها بودى ونماز خوف را برپا كردى، بايد كه گروهى از آنها بايستد " (نساء:102)

از آنجائيكه الله تعالى امر به جماعت در حال خوف وسفر كرده، پس در حال وجود امنيت واقامت بطريق اولى بايد جماعت گردد.

2 - حديث ابى هريرةكه در آن آمده است: رسول الله ﷺ فرمودند:"سنگين ترين نماز بر منافقين نماز عشاء ونماز صبح ميباشد، اگر از آنچه كه در آندو وجود دارد، ميدانستند، به آندو ميآمدند، ولو كه خود را به روى دستان وسينه [حبوا: روى دو دست به سينه راه رفتن] ميكشانيدند، عزم كردم كه به نماز امر كنم كه بر پا شود، پس از آن به مردى امر كنم كه براى مردم امامت كند، سپس همراه مردانيكه باخود دسته هاى هيزم دارند بسوى قومى درحركت شوم كه به نماز حضور نيافته اند، بر آنان خانه هايشانرا آتش بزنم".[ باتفاق بخارى ومسلم]

نبى اكرم ﷺ به آتش زدن تخلف كنندگان از جماعت عزم نميكند، مگر اينكه جماعت واجب باشد، بهمين گونه تخلف كاران به نفاق وصف نميشوند، مگر اينكه واجب بوده است.

3 - حديث نابينائيكه از نبى اكرمﷺ اجازه خواست تا به خانه اش نماز بخواند ـ چون رهنمائى ندارد ـ نبى اكرم ﷺ برايش فرمودند: " (آيا اذان را ميشنوى؟) آنمرد گفت: آرى، فرمودند: بايد (جواب بدهى"[ بروايت مسلم]

4 - آنچه از ابن مسعود ثابت شده كه گفت: " كسيكه خرسند ميگردد ازينكه فردا به لقاء الله تعالى مسلمان برود، بايد ازين نمازها كه برايش ندا كرده ميشود، محافظت كند، زيرا كه الله تعالى به نبى شما شيوهاى هدايت را مشروع كرده كه نماز جماعت از همين شيوهاى هدايت ميباشد، اگر شما در خانه هايتان مانند اين تخلف كار نماز بخوانيد، هر آئينه سنت نبى تانرا ترك ميكنيد، هرگاه سنت پيامبر تانرا ترك كرديد، گمراه ميشويد، مردى نيست كه وضوء بكند، بهترين وضوء، پس از آن عزم رفتن به مسجدى ازين مساجد را ميكند، الله تعالى به هر گاميكه بر مى دارد يك حسنه مينويسد، وبآن مرتبه بلند ميكند، ويك اشتباهى را نابود ميسازد، وبر ميآيد كه جز منافق معلوم النفاق كس ديگرى از آن تخلف نميورزد، ومردانى بودند كه بوسيله دو تن آورده ميشدند ـ با تكيه به شانه هاى دونفرـ تا در صف نماز ايستاد كرده شوند "[ بروايت مسلم]

حكمت نماز جماعت وفضايل آن

1- آشنائى برادران ودوستان در راه خدا باهمديگر، وتحكيم ريشه هاى محبت در ميانشان، كه ايمان بوسيله آن آسان ميگردد، وراه ايمان وبهشت با محبت در راه الله تعالى آسان ميگردد.

2 - بنده ء ايكه تكبير تحريمه را چهل روز پيهم دريابد، برايش برائت از نفاق وآتش دوزخ است، بدليل روايت انس از رسول الله ﷺ كه فرمودند :" كسيكه براى الله تعالى چهل روز در جماعت به گونهء نماز خواند كه تكبير اول را دريابد، برايش دو برائت نوشته ميشود: برائت از آتش دوزخ، وبرائت از نفاق ".[ بروايت ترمذى]

3 - اجتماع جمع مسلمانان، وايجاد الفت ميان دلهاى شان براى خير وصلاح.

4 - همبستگى وهمكارى ميان مسلمانان.

5 - بروز شعائر دينى وقوت آن.

6 - متحد كردن دلهاى مسلمانان، طوريكه در يك صف نماز سياه وسفيد وعرب وعجم، وبزرگ وكوچك، وثروتمند ومستمند، در كنار هم، در يك مسجد، ودر عقب يك امام، ودر يك وقت ميايستند، در حاليكه همه بسوى يك قبله ويك جهت روگردانيده اند وخداى واحدى را ميپرستند.

7 - خشمگين كردن دشمنان الله تعالى است، زيراكه مسلمانان تا زمانيكه بر اداى نماز در مساجد محافظت ميكنند، از قوت وبازدارندگى برخوردار ميباشند.

8 - سبب نابودى اشتباهات وبلندى مرتبه است، از ابى هريرة روايت شده كه رسول الله ﷺ فرمودند : " آيا شما را بر آنچه كه با آن الله تعالى اشتباهات را محو نموده، مراتب را بلند ميكند، دلالت نكنم ؟ گفتند: آرى دلالت كنيد اى رسول الله. فرمودند: در حال مشقت وسختى مانند سرما وغيره، خوب وضوء كردن، كثرت گام بردارى بسوى مساجد، وانتظار نماز بپس از نماز، اين است رباط يعنى بستن نفس براى طاعت "[ بروايت مسلم]

9 - نماز جماعت نسبت به نماز تنهائى بيست وهفت مرتبه برترى دارد، از عبدالله بن عمر روايت است كه رسول الله ﷺ فرمودند: " نماز جماعت نسبت به نماز تنهاگذار بيست وهفت مرتبه برترى دارد ".[ بروايت بخارى]

نماز جماعت در خانه
براى فردى يا گروهى شايسته نيست كه در خانه جماعت كنند، در حاليكه مسجد در نزديكى آنها بوده باشد، اما اگر مسجد دور بوده واذان را نميشنوند، باكى ندارد كه در خانه جماعت كنند.


Tags: