ميقاتها

3083

تعريف ميقات

ميقات در لغت

مرز بين دو چيز.

ميقات در اصطلاح

آنچه را كه شريعت معين كرده ووقتش را نيز براى عبادت، كه در چه زمان ومكانى انجام شود.

انواع ميقاتها

يكم: ميقاتهاى مكانى

ميقاتهاى مكانى

جاهائيكه شريعت براى احرام بستن تعيين كرده است.

براى كسيكه بخواهد حج ويا عمره كند، مجاز نيست كه از آنجا بگذرد، مگر اينكه احرام بسته باشد، كه پنج ميقات [المواقيت وأبعادها، للشيخ عبد الله البسام، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد 3، الجزء 3، ص 1553] است:

1ـ ذوالحليفة:

كه اكنون در سمت جنوبى مدينه منوره موقعيت دارد، وبه (ابيار على) موسوم است، از مكه مكرمه (تقريبا420 كم ) فاصله دارد.

وميقات مردم مدينه منوره ميباشد.

ذو الحليفة

2ـ الجحفة:

كه در نزديكى شهر رابغ موقعيت دارد، واز مكه مكرمه (تقريبا 186كم) فاصله دارد.

وميقات مردم شام ومصر ومغرب ميباشد.

الجحفة

3ـ يلملم:

وادى بزرگى است در راه مردم يمن به مكه مكرمه، كه امروزه بنام: السعديه ياد ميشود، واز مكه مكرمه ( تقريبا 120كم) فاصله دارد .

يلملم

4ـ قرن المنازل:

اكنون سيل كبير ناميده ميشود، كه از مکۀ مكرمه (تقريبا 75 كم ) فاصله دارد.

وميقات مردم نجد وطائف ميباشد، وبالاتر از آن در جاده طائف از جهت هدى مكانى است بنام وادى محرم، كه هر دوى آنها ميقات اند براى مردم نجد، وكسانيكه از جاده طائف ميآيند.

قرن المنازل

5ـ ذات عرق:

اكنون (الضريبة ويا الخريبات) ناميده ميشود، موضعى است در(تقريبا 100كم ) شرق مكه مكرمه كه حالا مورد استفاده نميباشد.

ميقات مردم مشرق زمين ( عراق وايران وسرزمينهاى ماوراى آنها) بوده است.

ودليل براى آنچه كه گذشت روايت ابن عباس رضى الله عنه است كه فرمود: (( رسول الله (صلى الله عليه وسلم) براى مردم مدينه ذالحليفه، وبراى مردم شام جحفة، وبراى مردم نجد قرن المنازل، وبراى مردم يمن يلملم را ميقات قرار داده فرمودند: اين ميقاتها براى همان مردمان، ونيز براى كسيكه از آنجا بگذرد، اگرچه از مردمان آنجا نباشد، ولى اراده حج وعمره كرده باشد، وكسيكه داخل ميقات باشد، از همان جائيكه هست، حتا اهل مكه از مكه احرام مي بندند)).[ به اتفاق بخارى ومسلم]

اما ذات عرق درحديث گذشته ذكرش نيامده، بلكه آنرا عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعيين كرده است.[ به روايت بخارى]

ذات عرق

ثانيا: ميقاتهاى زمانى

ميقاتهاى زمانى

وقت حج وعمره

أـ ميقات زمانى حج:

ماه هاى حج: شوال وذوالقعده، وده روز ذيحجه.

ب ـ ميقات زمانى عمره:

تمام روزهاى سال است.Tags: