زيارت مدينه منوره، فضيلت ومنزلت آن

5074

نامهاى شهر پيامبر

1- المدينة:

الله تعالى فرموده است: ( ميگويند، زمانيكه به مدينه برگشتيم، عزتمند ما خوار وذليل را از آن بيرون كند) (منافقون: 8)

2- طابة:

از جابر بن سمرة رضى الله عنه روايت است كه فرمود: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را شنيدم كه فرمودند: (( الله تعالى مدينه را طابه ناميده اند)).[ به روايت مسلم]

3- طيبة:

زيد بن ثابت رضى الله عنه از نبى اكرمﷺ روايت كرده كه فرمودند: ((اين طيبة است، گناهان را محو ميكند، چنانكه آتش پليدى نقره را نابود ميكند)).[ به اتفاق بخارى ومسلم]

فضائل شهر پيامبر

1 - از سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه روايت است كه فرمود: رسول اللهﷺ فرمودند: (( مدينه برايشان بهتر است اگرميدانستند، كسى آنرا ترك نميكند با رغبت خودش، مگر اينكه الله تعالى بعوض او كسى كه بهتراست را جا ميدهد، هركسيكه به سختى زندگى [ اللأواء: سختى وتنگدستى] آن پايدار ماند، من شفيع ويا شاهد او در روز قيامت هستم)).[ به روايت مسلم]

2 - از ابى هريرة رضى الله عنه روايت است كه نبى اكرمﷺ فرمودند: (( به من امر شده به قريه اى[به من امر شده به قريه اى: به هجرت به آن ومسكن گزيدن به آن امر شدم] كه به ساير قريه ها غلبه ميكند، [تأكل القرى: مردمانش به ساير سرزمينها غلبه ميكنند، ومركز لشكرهاى اسلام ميگردد] وبرايش يثرب ميگويند،[ به آن يثرب ميگويند: در جاهليت يثرب ميناميدند، وشايسته است كه برايش مدينه گفته شود]هجرت كنم، كه آن مدينه است، مردم اشرار [تنفى الناس: اشرار را از ميان مردم بيرون ميسازد] را ميراند، مانند اينكه منفاخ [الكير: منفاخى كه بوسيله آن آهنگر آتش كوره اش را باد ميزند] كوره آهنگر پليديهاى آهن [خبث الحديد: پليديها وزنگهاى آهن] را دور مى كند)).[ به اتفاق بخارى ومسلم]

از ويژگيهاى مدينه منوره

1 - حرم امنى كه ميان عير و ثور- دو كوهى است- امتداد يافته، درختانش قطع نمى شود، وصيدش نيز شكار نمى شود.

رسول اللهﷺ فرمودند: (( مدينه ميان عير وثور، حرم است، كسيكه در آن بدعتى مخالف سنت ايجاد كند، ويا بدعت كارى را مأوى دهد، لعنت الله وفرشتگان وهمه مردم بر او باد)).[ به اتفاق بخارى ومسلم]

كوه ثور
كوه عير

2 - نماز در آن چند برابر اجر دارد.

رسول اللهﷺ فرمودند: (( يك نماز در مسجد من بهتر است از هزار نماز در غير از آن، مگر مسجد الحرام)).[ به روايت بخارى]

3 - در آن روضه اى از روضه هاى بهشت ميباشد، كه نماز خواندن در آن سنت است.

از ابى هريرة رضى الله عنه روايت شده كه نبى اكرمﷺ فرمودند: (( ميان خانه ومنبرم روضه اى از روضه هاى بهشت است، ومنبرم بر سر حوض من ميباشد)).[ به اتفاق بخارى ومسلم]

روضه شريف

4 - مسيح دجال در آخر زمان ظهور ميكند به آن داخل نمى شود، و طاعون [طاعون: بيمارى پليدى است] نيز به آن نميرسد.

از انس بن مالك رضى الله عنه روايت است كه فرمود: رسول اللهﷺ فرمودند: (( دجال به مدينه ميآيد، فرشتگان را پاسداران مدينه مى يابد، طاعون ودجال بخواست الله متعال به اين شهر داخل نمى شوند)).[ به روايت ترمذى]

5 - رسول اللهﷺ براى بركت در آن دعا كرده اند.

از انس رضى الله عنه ازنبى اكرمﷺ روايت است كه فرمودند: (( بار الها بركت مدينه را دوچند مكه بگردان)).[ به اتفاق بخارى ومسلم]

حكم زيارت مسجد پيامبرﷺ

زيارت مسجد پيامبرﷺ از شرطها ويا اركان ويا واجبات حج نمى باشد، بلكه سنتى است، كه در هر وقت مشروع ميباشد.

بايد كه مقصود از زيارت، نماز خواندن در مسجد نبوى باشد، نه زيارت قبر پيامبرﷺ، از ابى هريرة رضى الله عنه از نبى اكرمﷺ روايت است كه فرمودند: (( رخت سفر بسته نميشود مگر به سوى سه مسجد: مسجد الحرام، ومسجد پيامبرﷺ، ومسجد اقصى)).[ به روايت مسلم]

شيخ الإسلام ابن تيمية فرمود: (( اگر مقصود از سفر زيارت قبر نبى اكرمﷺ باشد، نه اداى نماز در مسجد پيامبرﷺ ائمه واكثر علماء آنرا نامشروع ميدانند، چيزيكه به آن امر نشده اند, واحاديثيكه در مورد زيارت قبر نبى اكرمﷺ موجود است به اتفاق علماى حديث همه آنها ضعيف ميباشد، بلكه احاديث موضوعى ميباشد كه از صاحبان سنن مورد اعتماد كسى آنرا روايت نكرده، و هيچ يك از ائمه نيز با آن استناد نكرده اند)).[ مجموع الفتاوى: ج27/ص26]

احكام زيارت وآداب آن

1 - زائر هنگاميكه به مسجد نبوى ميرسد پاى راست خود را پيش كرده وارد مسجد ميشود وميگويد: (( اى بارالها درهاى رحمت خود را برمن بگشا )). [ به روايت مسلم]

2 - دو ركعت نماز تحيه مسجد بخواند، اگر در روضه شريفه اداء كرد بهتر است.

3 - زيارت قبر نبى اكرمﷺ ودو يار با وفايش ابوبكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه سنت است، در برابر قبر نبى اكرمﷺ با ادب وبا صداى پائين درود ميفرستد، پس از آن بر ابى بكر رضى الله عنه وسپس به عمرفاروق رضى الله عنه سلام ميدهد.

4 - براى زائر مسجد نبوى سنت است تا نمازهاى پنجگانه را در مسجد پيامبرﷺ اداء كند، ودر آنجا ذكر الله ودعاء بسيار كند، ونمازهاى نفلى به ويژه در روضه شريف بيشتر بخواند.

5 - سنت آنست كه به زيارت مسجد قباء براى اداى نماز برود، اگر اين زيارت در روز شنبه باشد بهتر است، بدليل حديث ابن عمر رضى الله عنه كه فرمود: (( رسول اللهﷺ به مسجد قباء سوار بر مركب ويا پياده مى آمدند، ودر آنجا دو ركعت نماز ميخواندند )) و در لفظ ديگر: (( به قباء ميآمدند يعنى هر روز شنبه )). [به روايت مسلم]

6 - زيارت قبرهاى بقيع[بقيع: گورستانيكه شمارى زيادى از صحابه كرام مدفون هستند]، وشهداى احد بويژه قبرحمزة رضى الله عنه نيز سنت است، زيرا كه نبى اكرمﷺ به زيارت آنها ميرفتند، وبراى شان دعا ء ميكردند، وچنين مى فرمودند: (( سلام برشما مؤمنان ومسلمانان اهل اين سرزمين، وماهم بخواست الله به شما خواهيم پيوست، از الله براى ما وشما عافيت مسئلت ميكنم )).[ به روايت مسلم]

اشتباهات وآگاهيها در زيارت

1 - عزم سفر ورخت سفر بستن به مقصد زيارت قبر واماكن باستانى مدينه منوره، ومشروع آنست كه رخت سفر براى زيارت مسجد نبوى واداى نماز درآن باشد كه زيارت قبر را نيز در بر ميگيرد.

2 - در حال دعاء رو به سمت قبركردن.

3 - تقاضا كردن از نبى اكرمﷺ وخواستن نيازها از ايشان نه از الله عزوجل كه شرك بزرگ ميباشد.

4 - بوسيدن وماليدن چيزى به ديوارهاى حجره قبر بقصد تبرك جوئى، كه از بدعت هاى محرمه واز وسائل شرك ميباشد.

5 - بلند كردن صدا در نزد قبر نبى اكرمﷺ وايستادن بسيار، وتكرار سلام از دور هر وقتيكه داخل شود، ونيز گذاشتن دست راست بر دست چپ بالاى سينه مانند نماز خواندن.

از فضائل مدينه منوره ...

از عبدالله بن زيد روايت است كه فرمود: رسول اللهﷺفرمودند: ( ابراهيم عليه السلام مكه را حرم قرار داد وبرايش دعا كرد، چنانكه ابراهيم عليه السلام مكه را حرم گردانيد، من مدينه را حرم گردانيدم، وبه مد وصاعش - دو نوع پيمانه است -، دعاء كردم مانند دعاى ابراهيم عليه السلام براى مكه ) . [به روايت بخارى ومسلم].Tags: