روزهء نفلى

3728

تعريف روزهء نفلى

روزهء نفلى

هر روزه اى كه واجب نبوده، انسان جهت تقرب به الله تعالى بآن اقدام ميكند.

ودر روزهء نفلى فضيلت واجر بزرگى است، در حديث قدسيكه از ابى هريرة روايت شده: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرموده اند: ( هر عمل فرزند آدم چند برابر است، يك حسنه ده برابر آن تا هفتصد برابرش پاداش دارد، الله تعالى ميفرمايد: مگر روزه، كه براى من است، ومن پاداش آنرا ميدهم). [ به اتفاق بخارى ومسلم]

روزهائيكه روزه داشتننش سنت است:

1ـ شش روز از ماه شوال

بدليل فرمودهء نبى اكرم ﷺ: ( كسيكه رمضان را روزه گرفت، پس از آن شش روز شوال را، روزه اش مانند روزهء دهر خواهد بود).[ به روايت مسلم] برابر است كه پيهم روزه گيرد يا متفرقه.

2ـ نه روز از روزهاى اوايل ذيحجه

بدليل فرمودهء نبى اكرم ﷺ: ( هيچ روزهاى نيست كه عمل صالح نزد الله تعالى محبوبتر ازين روزها باشد – يعنى روزهاى دهگانه- گفتند: اى رسول الله! وجهاد در راه الله نيز چنين نيست؟ فرمودند: ( وجهاد در راه الله نيز چنين نيست، مگر اينكه مردى با جان ومالش براى جهاد خارج شود، وبا هيچ يك از آنها برنگردد) [به روايت بخارى]

وروز مؤكد آن روز عرفه است، كه روزهء آن براى غير حاج -روز نهم ذيحجه- مهم است، بدليل فرمودهء نبى اكرم ﷺ: ( روزهء روز عرفه گمان ميكنم بر الله تعالى كه كفارهء گناهان سال گذشته وسال پس از آنرا باشد)[ به روايت مسلم].

3ـ روزهء روز عاشوراء با يكروز پيش از آن

عاشوراء

روز دهم ماه محرم خدا.

بدليل فرمودهء نبى اكرم ﷺ: ( وروزهء روز عاشوراء گمان ميكنم بر الله تعالى كه كفارهء گناهان يك سال قبل باشد).[ به روايت مسلم]

وسبب روزه گرفتن از عبدالله بن عباس روايت شده كه فرمود: ( نبى اكرم ﷺ به مدينه آمدند، وديدند كه يهود در روز عاشوراء روزه ميگيرند، فرمودند: اين چيست؟ گفتند: اين روز خوبى است، درين روز الله تعالى بنى اسرائيل را از دشمن شان نجات داده، پس موسى ﷺ روزه گرفته است، فرمودند: من به موسى حقدارتر هستم نسبت به شما، پس روزه گرفتند وامر كردند به روزه داشتنش) [به روايت بخارى]

ودر روايت مسلم ، آنحضرت ﷺ فرمودند : ( اگر تا سال آينده بودم روز نهم را نيز روزه ميگيرم). .[ به روايت مسلم]

4ـ روزهاى بيض هر ماه

روزهاى بيض

همان روزهاى سيزدهم، وچهاردهم، وپانزدهم هر ماه هجرى قمرى، وبنام بيض مسمى شد، زيراكه شبهايش با روشنى مهتاب سفيد ميزند.

به دليل آنچه كه از عبدالملك بن منهال از پدرش روايت شده: كه با نبى اكرم ﷺ بوده كه فرمود: نبى اكرم ﷺ به آنها امر ميكرد تا روزهاى بيض را روزه دار باشند، وميفرمودند: ( كه آن بمنزلهء روزهء دهر است).[ به روايت ابن حبان]

5ـ روزهء روزهاى دوشنبه وپنجشنبه از هر هفته

بدليل آنچه از ابى هريرة روايت شده كه رسول الله ﷺ فرمودند: ( اعمال در روزهاى دوشنبه وپنجشنبه عرضه ميشود، پس دوست ميدارم اينكه عمل من در حاليكه روزه دار باشم عرضه شود).[ به روايت ترمذى]

6ـ روزه داشتن يكروز ونداشتن روز ديگر

بهترين روزهء نفلى روزهء داود است، كه يك روز، روزه دار بودند، وروز ديگر افطار ميكردند، از عبدالله بن عمروروايت است كه فرمود: رسول الله ﷺ فرمودند: ( محبوب ترين روزه نزد الله تعالى روزهء داود بود، كه يكروز روزه ميبود وروز ديگر افطار ميكرد).[ به روايت نسائى]

7ـ روزهء ماه محرم

از ابى هريرة روايت شده كه فرمود: رسول الله ﷺ فرمودند: ( بهترين روزه بعد از رمضان روزهء ماه الله، محرم است).[ به روايت مسلم]

8 ـ روزهء ماه شعبان

از اسامه بن زيدروايت است كه فرمود: عرض كردم : ( اى رسول الله، شما را نديده ام كه در ماهاى ديگر مانند شعبان روزه دار باشيد، فرمودند: اين ماهيكه ميان رجب ورمضان است مردم از آن غافلند، اين ماهيست كه اعمال به پروردگار جهانيان بلند ميشود، من دوست ميدارم كه عمل من در حاليكه روزه دار باشم بلند كرده شود).[ به روايت نسائى]

روزه از نگاه طب
روزه براى درمان بيماريهاى جلدى مفيد است، وعلتش هم اينست كه نسبت آب را در خون تقليل مى بخشد، كه در نتيجه نسبت آب در جلد كاهش مى يابد، و باعث حصانت جلد ومقاومتش در برابر ميكروبها و بيماريهاى سارى وميكروبى ميشود.


Tags: