دوره ياكى فقه پاكى تصوير شده متمرکز ودقيق

145

دوره ياكى فقه پاكى تصوير شده متمرکز ودقيق

الطهارة والمياه

Allāh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى says:

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب}

("Are those who know equal to those who do not know)?"

[Sūrah Az-Zumar, Verse 9]

ثبت نام برقی از طریق لینک
Register online
Telegram
www.al-feqh.com/fa

به یاد داشته باشید که این کورس به تاریخ دهم جون رسما آغاز خواهد شد.

همچنان امتحان ان شاءالله به روز ۱۶ جون خواهد بود.

درآغاز کورس، ان شاءالله مواد درسی بار دگر ارسال خواهدشد.

 طلبه گرامی:

مواد درسی کورس طهارت را که از ۱۱درس تشکیل می شود، خدمت تان تقدیم میداریم.

مواد درسی کورس:

درس اول: طهارت و انواع آب

ملاحظه کنید

ببنید

درس دوم: احکام نجاست

ملاحظه کنید

ببنید

درس سوم: احکام پس خورده

ملاحظه کنید

ببنید

درس چهارم: احکام ظرف ها

ملاحظه کنید

ببنید

درس پنجم: احکام قضای حاجت

ملاحظه کنید

ببنید

درس ششم: سنن فطری

ملاحظه کنید

ببنید

درس هفتم: شیوه وضو کردن

ملاحظه کنید

ببنید

درس هشتم: مسح بر خف، جراب، شکسته بند، بنداج و مانند آن ها

ملاحظه کنید

ببنید

درس نهم: غسل

ملاحظه کنید

ببنید

درس دهم: روش تیمم کردن

ملاحظه کنید

ببنید

درس یازدهم: احکام حیض استحاضه و نفاس

ملاحظه کنید

ببنید


:لغات الدورة


 

Telegram - Apps on Google Play دورة أحكام الطهارة المصورة