تبریک می گویم ، شما ثبت نام کرده اید دوره ي فقه نماز تصوير شده متمرکز

117

تبریک می گویم ، شما ثبت نام کرده اید دوره ي فقه نماز تصوير شده متمرکز

Allāh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى says:

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب}

("Are those who know equal to those who do not know)?"

[Sūrah Az-Zumar, Verse 9]

ثبت نام برقی از طریق لینک
Register online
Telegram
www.al-feqh.com/fa

به یاد داشته باشید که این کورس به تاریخ( 28 جون )رسما آغاز خواهد شد.

همچنان امتحان ان شاءالله به روز( 8 جولای )خواهد بود.

درآغاز کورس، ان شاءالله مواد درسی بار دگر ارسال خواهدشد
 طلبه گرامی:

ما به شما 19 دوره مواد درسی در فقه نماز ، عکاسی متمرکز را پیشنهاد می کنیم

مواد درسی کورس:


منزلت نماز وحكم آن

ملاحظه کنید

ببنید

اذان واقامت

ملاحظه کنید

ببنید

شرطهاى صحت نماز

ملاحظه کنید

ببنید

از آداب نماز

ملاحظه کنید

ببنید

ستره نماز گذار

ملاحظه کنید

ببنید

وصف نماز

ملاحظه کنید

ببنید

احكام نماز

ملاحظه کنید

ببنید

اركان، واجبات وسنتهاى نماز

ملاحظه کنید

ببنید

سجدهء سهو، شكر وتلاوت

ملاحظه کنید

ببنید

نماز جماعت

ملاحظه کنید

ببنید

پيش نمازى وپيروى

ملاحظه کنید

ببنید

نماز صاحبان عذر

ملاحظه کنید

ببنید

نماز جمعه

ملاحظه کنید

ببنید

نماز نفلى

ملاحظه کنید

ببنید

نماز استسقاء

ملاحظه کنید

ببنید

نماز كسوف وخسوف

ملاحظه کنید

ببنید

نماز عيدين

ملاحظه کنید

ببنید

نماز جنازه

ملاحظه کنید

ببنید


:لغات الدورة


 

Telegram - Apps on Google Play دورة أحكام الطهارة المصورة