اركان وواجبات وسنتهاى عمره

1707

اركان عمره

1ـ احرام نمودن:

بدليل فرمودهء نبى اكرم (صلى الله عليه وسلم) : (( اعمال وابسته به نيتهايش است، وبراى هر كسى، آنچه كه نيت كرده است)).[ به روايت بخارى]

2ـ سعى ميان صفا ومروه:

بدليل فرمودهء نبى اكرمﷺ: (( سعى كنيد، زيرا كه الله تعالى سعى را برشما فرض گردانيده است)).[ به روايت احمد]

3ـ طواف كردن:

بدليل فرمودهء الله تعالى: ( وبه بيت العتيق بايد طواف كنند) (حج:29).

احرام
سعى ميان صفا ومروه
طواف كردن

واجبات عمره

1- احرام كردن از ميقات:

بدليل فرمودهء نبى اكرمﷺ پس ازينكه ميقاتها را ياد كردند فرمودند: ((اين ميقاتها براى همان مردمان است، ونيز براى كسيكه از آنجا بگذرد، اگرچه از مردمان آنجا نباشد، ولى اراده حج وعمره كرده باشد)).[ به روايت بخارى]

2- تراشيدن موى سر ويا كوتاه كردنش:

بدليل فرمودهء الله تعالى: ( حتما به مسجد الحرام به خواست الله با امن وارد ميشويد، در حاليكه موهاى سرهاى تانرا تراشيده ويا كوتاه كرده ايد) (فتح:27).

احرام
تراشيدن وكوتاه كردن
غسل كردن

سنتهاى عمره

غير از اركان وواجبات متباقى سنت است، ازينقرار:

1 - غسل كردن هنگام احرام بستن.

2 - احرام بستن با دو پارچه سفيد، يكى ازار وديگرى رداء است.

3 - لبيك گفتن وبا صداى بلند.

4 - اضطباع: در طواف، رداء را از زير بغل راست بگذراند طوريكه شانه اش برهنه باشد.

- آگاهيها ...

1 - كسيكه ركنى از اركان عمره را ترك كرد، نسك او به اتمام نميرسد تا زمانيكه آنرا انجام ندهد.

2 - كسيكه واجبى از واجبات عمره را ترك كرد، بر وى دم است ( يعنى ذبح گوسفندى ويا مشاركت در هفتم حصه گاو، ويا هفتم حصه شتر).

3 - كسيكه سنتى از سنتهاى عمره را ترك كرد، بر او چيزى نيست، وعمره اش صحيح است.Tags: