اركان وواجبات وسنتهاى حج

4081

اركان حج

1 - احرام:

بدليل فرموده نبى اكرم (صلى الله عليه وسلم) : (( اعمال وابسته به نيتها است، وبراى هركس پاداش آنچه كه كرده است))[ به روايت بخارى]

2 - سعى ميان صفا ومروه

بدليل فرموده نبى اكرمﷺ: (( سعى كنيد، زيرا كه الله تعالى برشما سعى را فرض گردانيده است)).[ به روايت احمد]

ونزد برخى از اهل علم واجب است، كه در حال ترك شدنش با ذبح حيوانى جبران ميشود.

3 - وقوف به عرفه است

بدليل فرموده نبى اكرمﷺ: (( الحج عرفه )). [به روايت ترمذى]

4 - طواف افاضه

بدليل فرموده الله تعالى: ( وبايد كه بيت العتيق را طواف كنند) (حج: 29).

- آگاهى ...

كسيكه ركنى از اركان حج را ترك كند، حجش تمام نميشود تا آنرا انجام دهد.

واجبات حج

1- احرام نمودن از ميقات است:

بدليل اينكه رسول اللهﷺ پس ازذكر ميقاتها فرمودند: (( اين ميقاتها براى همان مردمان است، ونيز براى كسيكه از آنجا عبور كند، اگرچه از مردمان آنجا نباشد، ولى اراده حج وعمره كرده باشد )).[ به روايت بخارى]

2- وقوف در عرفات تا غروب خورشيد براى كسيكه روز در آنجا ميباشد:

زيرا كه نبى اكرمﷺ تا غروب در آنجا بودند.

3- سپرى كردن شب درمزدلفه:

زيرا كه نبى اكرمﷺدر آنجا شب را سپرى كرده وفرمودند: (( بايد كه امتم نسكش را بگيرد، چرا كه من نمى دانم، شايد پس ازاين سال آنها رانبينم)) [به روايت ابن ماجه]

زيرا كه نبى اكرمﷺ براى ضعيفان مسلمانان اجازه دادند، تا پس از نيمه شب از آنجا بيرون روند، پس برين دلالت ميكند كه مبيت در مزدلفه ضرورى بوده، چنانچه الله تعالى امر فرموده، تا در نزد مشعر الحرام ذكرش را بنمايند.

4- سپرى كردن شبهاى ايام تشريق درمنى:

بدليل آنچه كه ثابت ( شده نبى اكرمﷺبراى شبانها در مورد بيتوته منى رخصت دادند )[به روايت ابو يعلى در مسندش] ، اين دليل برآنست كه اصل، وجوب سپرى كردن شب در منى ميباشد. ونزد برخى ازاهل علم، سنت مؤكد است كه تركش مكروه بوده وبراى صاحبش اسائت ميكند.

5- رمى جمرات:

بدليل فرمودهء الله تعالى: ( و الله را در روزهاى شمارش شده ياد كنيد) (بقره: 203) ايام معدودات: ايام تشريق.

ورمى جمرات از جمله ذكر الله تعالى ميباشد، بدليل فرمودهء نبى اكرمﷺ: (( طواف بيت الله وسعى ميان صفا ومروه وزدن جمره ها براى برپا كردن ذكر الله تعالى است )).[ به روايت ابو داود]

6- تراشيدن موى سر ويا كوتاه كردنش:

بدليل فرمودهء الله تعالى: ( حتما به مسجد الحرام به خواست الله با امن وارد ميشويد در حاليكه موهاى سرهاى تانرا تراشيده ويا كوتاه كرده ايد) (فتح:27).

7- طواف وداع:

بدليل آنچه از ابن عباس رضى الله عنه روايت شده كه فرمود: (( به مردم امرشده تا آخرين عهد شان با بيت الله باشد، مگر اينكه به زن حائض تخفيف شده است )) .[ به روايت مسلم]

سنتهاى حج

غير از اركان وواجبات، متباقى سنت است، ازينقرار:

1 - غسل كردن هنگام احرام بستن.

2 - احرام بستن با دو پارجه سفيد، يكى ازار وديگرى رداء است.

3 - لبيك گفتن وبا صداى بلند.

4 - طواف قدوم براى قارن ومفرد.

5 - شب عرفه را، در منى سپرى كردن.

6 - بوسيدن حجراسود.

7 - اضطباع: در طواف قدوم ويا عمره، رداء را از زير بغل راست بگذراند طوريكه شانه اش برهنه باشد.

8 - رمل در سه دور اول طواف قدوم ويا عمره، يعنى بسرعت راه رفتن.

سنت حج

كسيكه سنتى از سنتهاى حج را ترك كرد، بر وى چيزى نيست، وحج او صحيح است.

واجب حج

كسيكه واجبى را ترك كرد، بر او خونى است كه اين كمبود را جبران كند.Tags: