በሥዕል የተደገፈ የዕባዳዎች አፈጻጸም ፍቅህ

14
በሥዕል የተደገፈ የዕባዳዎች አፈጻጸም ፍቅህ

  • ጦሃራና ውሃዎች
  • ነጃሳዎችን የሚመለከቱ ብያኔዎች
  • ፈሳሽ ትራፊዎች (ኣሳር)
  • የመገልገያ እቃዎች
  • ዓይነምድርን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች
  • ሱነኑል ፍጥረህ (የተፈጥሮ ደንቦች)
  • ዉዱእ
  • በጫማዎች፣የግር ሹራቦች፣ በተጎዳ አካል ላይ የታሰሩና
  • የገላ ትጥበት (ጉስል)
  • ተየሙም
  • የወር አበባ እስትሓዳና ንፋሳ

  • የሶላት ደረጃና ብያኔው
  • አዛንና እቃማ
  • ሶላት ትክክለኛ እንዲሆን መሟላት ያለባቸው ቅድመ ግዴታዎች (ሹሩጥ)
  • ከሶላት ኣዳብ በከፊል
  • የሰጋጅ መከለያ (ሱትራ)
  • የሶላት አሰጋገድ
  • ሶላትን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች
  • የሶላት ማእዛናት ግዴታዎችና ሱንናዎች
  • በሶላት ውስጥ የተፈቀዱ የተጠሉና ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች
  • የመርሳት የሹክርና የትላዋ ሱጁድ
  • የጀማዓ ሶላት
  • ኢማምነትና ኢማምን መከተል
  • ችግር ያለባቸው ሰዎች ሶላት
  • የጁሙዓ ሶላት
  • የተጠው’ዉዕ ሶላት
  • የእስትስቃእ (ዝናም መለመኛ) ሶላት
  • የኩሱፍና ኹሱፍ ሶላት
  • የሁለቱ ዒዶች ሶላት
  • ሶላቱል ጀናዛ

  • የጾም ትሩፋትና ብያኔው
  • የጾም ማእዘናት በጾም ጊዜ የሚወደዱ የሚጠሉና ጾሙን የሚያበላሹ ነገሮች
  • በረመዷን ጾምን የሚያስፈጥሩ ምክንያቶችና ጾሞ መክፈል (ቀዷእ)
  • የተጠው’ዉዕ ጾም
  • ለይለት አልቀድር
  • እዕትካፍ

  • ዘካት ድንጋጌውና ሸርጦቹ
  • የወርቅና የብር (የሁለቱ ጥሬ ገንዘቦች) ዘካት
  • ከመሬት የሚወጣ ጠቃሚ ሀብት ዘካት
  • የንግድ እቃዎች ዘካት
  • የቤት እንስሳት ዘካት
  • ሌሎች የዘካት ዓይነቶች
  • የዘካት ባለመብቶችና የዘካት አወጣጥ
  • የፍጥር ዘካት
  • የተጠው’ዉዕ ሰደቃ

  • ሐጅን የሚመለከት የትውውቅ መቅድም
  • ሐጅና ዑምራን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች
  • ሚቃቶች
  • እሕራም
  • የሐጅ (ዑምራ) አፈጻጸምና ተልቢያ
  • የሐጅና ዑምራ አፈጻጸም
  • የሐጅ ማእዘናት ዋጅቦችና ሱናዎች
  • የዑምራ ማእዘናት ዋጅቦችና ሱናዎች
  • ፍድያ (ቤዛ) እና ሀድይ
  • ኡድሕይ’ያ
  • የመዲና ጉብኝት የመዲና ትሩፋትና የላቀ ደረጃዋ


Tags: